ประชุมเตรียมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564

 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 เตรียมเสนอสำนักงาน กศน. ประเมินและรับรองหลักสูตร ในปีงบประมาณต่อไป โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางอรวรรณ ฟังเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาบุคลากรในสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ