การประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมสัมมนา 1  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ