ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)
ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีนายสมโภช จันทรคำภู นายธนากร หน่อแก้ว นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ และ นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง การจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง ในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดย ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง การเสวนาผลการดำเนินงานการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"(ศศช.)นายศุภกร ศรีศักดา ข้าราชการบำนาญ
มีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง