ประชุมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับครู กศน.

ส่วนจัดการศึกษานอกระบบฯ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป (Mobile Application for Education) โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับความ
อนุเคราะห์จาก นายมีนธนา อิ่มวงษ์ และนายณัฐกันต์ เป็นธรรม ครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำแอปพลิเคชันด้านการศึกษา มาร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ