จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วย

งานบุคลากร ส่วนอำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วย และทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง แนะนำการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ให้กับครูผู้ช่วย ในรูปแบบกิจกรรม “Coaching With Love” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และครูผู้ช่วย ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน เรียนรู้เป็นทีมในบรรยากาศที่มีความอบอุ่น เป็นกันเอง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมห้องประชุม1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ