ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ครั้งที่ 7

ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ครั้งที่ 7 เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศ คศช. สำนักงาน กศน. (Database System of Mae FahLuang GACLC (DM-HACLO) โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุม มีนางสาวเรณู ลีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน นายวิรัตน์  คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช) ครั้งที่ 7 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก และสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน