จัดการประชุมปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2564 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุม 2 จังหวัดลำปาง โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผอ.บุญส่ง คูวรากุล ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน. เข้าร่วมให้คำแนะนำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้มีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย