ประชุมเตรียมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมเตรียมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
เพื่อยกร่างเนื้อหาหลักสูตรฯ สำหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานประจำ กศน.อำเภอ ที่มีการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง โดยมี นางอริสา  ประกอบดี  รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ นายศุภกร  ศรีศักดา  ข้าราชการบำนาญ นางสาวณัชชา  สอนสมฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนัชรี  อุ่มบางตลาด  ครูชำนาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  และบุคลากร ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 10-11  กุมภาพันธ์  2564 ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน