ร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามผลการดําเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space)

นางอริสา  ประกอบดี  รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และคณะบุคลากรครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามผลการดําเนินงาน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) Online ด้วยระบบ Google meet เพื่อให้การติดตามผลการดําเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ สํานักงาน กศน. ได้แก่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคทั้ง 5 ภาค โดยมี นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้(สพร.) สำนักงาน กศน. เป็นประธานในที่ประชุมฯ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ