ประชุมวางแผนการนิเทศงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมกับศึกษานิเทศก์สํานักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ จัดประชุมวางแผนการนิเทศงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกําหนดกรอบประเด็นและจัดทําเครื่องมือนิเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง