สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space)  ประจำปีงบประมาณ 2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในรูปแบบ Show & Share และ Shopping Idea เพื่อทบทวนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและ
ร่วมกันค้นหาแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์  รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัด และห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ฯ ที่ตั้งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก  และผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.จังหวัด 17 จังหวัด ภาคเหนือ 
 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน