สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมรับเสด็จ ศศช.บ้านเลอะกรา กศน.อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลอะกรา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 33 คน โอกาสนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ และสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สภาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สภาบัน กศน.ภาคเหนือ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ในครั้งนี้