สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำเอกสารเสนอเพิ่มเติม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ...

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำเอกสารเสนอเพิ่มเติมในส่วนของบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับภาค เสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ... โดยมีคณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายศุภกร  ศรีศักดา ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ