สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครู ศศช.) ที่ปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครู ศศช.) ที่ปฏิบัติงานใหม่ ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ปกติ ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานพิธิเปิดการอบรม วันที่ 31 พ.ค. 2565 - 2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ