New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2564 ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ [27/10/2564,08:16:46]
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 2560 [13/11/2560,10:08:32]
ร่าง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 [07/11/2560,17:28:06]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [12/10/2560,15:03:54]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 [12/10/2560,14:37:59]
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก่าร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 [12/10/2560,14:39:34]
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 [12/10/2560,11:49:27]
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 [04/10/2560,17:14:22]
พรบ.การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 [04/10/2560,17:10:52]
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม [12/10/2560,11:41:28]
พรบ.คุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 [04/10/2560,17:06:54]
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 [04/10/2560,17:07:32]
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 [04/10/2560,17:07:48]
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม [04/10/2560,17:08:00]
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 [04/10/2560,17:08:12]
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พุทธศักราช 2540 [04/10/2560,17:08:24]

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862