New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดาวน์โหลดได้ที่บล็อก คลังสื่อและหลักสูตร ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ [12/10/2560,11:33:31]
ร่าง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 [07/11/2560,17:23:54]
เอกสาร การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแแห่งการเรียนรู้ [19/12/2560,11:34:22]
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี [17/08/2561,09:19:07]
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลาการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [27/09/2561,15:24:45]
หลักสูตรพัฒนาครู กศน. ด้านการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกเสรี สาระการประกอบอาชีพ [26/11/2561,08:16:59]
การจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน [26/11/2561,08:16:15]
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย [20/02/2562,16:29:37]
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [08/05/2562,12:07:05]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [24/05/2562,12:59:47]
สถาบันคุรุพัฒนาประกาศผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 [27/08/2562,10:40:04]
ลิงค์แบบรายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวน ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่2) [11/10/2562,15:59:15]
หนังสือรายงานการอบรมครู ศศช. ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี2562 [21/09/2563,08:27:46]
รับสมัครข้าราชการครูเข้ารับการอบรม หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [12/11/2562,02:58:23]
การประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ [10/03/2563,12:00:15]
เกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา และคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2563 [11/03/2563,10:55:53]
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง [10/04/2563,02:21:48]
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 2 เครื่อง [14/04/2563,09:31:11]
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) [27/04/2563,07:14:07]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 2 เครื่อง [29/04/2563,02:31:35]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน และรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [13/05/2563,09:02:09]
ประกาศเรื่่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง [14/05/2563,11:09:12]
ประชุมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศก์ ในปีงบประมาณ 2563 [20/05/2563,12:36:10]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง [21/05/2563,04:14:43]
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง [08/06/2563,06:16:59]
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) [12/06/2563,08:32:24]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู [25/06/2563,00:58:43]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง [25/06/2563,01:02:32]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาจำนวน 9 หลัง [22/02/2565,21:43:51]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 [10/07/2563,07:32:52]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคบื่อน 4 ล้อ [22/02/2565,21:45:58]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อการศึกษารายวิชา ปี 2563 [04/12/2563,07:08:38]
มาตรการ การเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การใช้สถานที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ [29/12/2563,11:15:56]
ประชาสัมพันธ์การศึกษาและแนวการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาฯ [14/01/2564,09:36:43]
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเรื่องการบริการโดยสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยรูปแบบ "Worrawan Model" ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรี [03/02/2564,02:25:48]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [08/02/2564,03:02:49]
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน โครงการพลังงานสัญจร [11/02/2564,03:02:58]
บทเรียนออนไลน์เรื่องการเรียนรู้กัญชาและกัญชง อย่างชาญฉลาดสําหรับประชาชน และ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19 [11/02/2564,03:10:46]
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ [23/02/2564,03:45:06]
ผลงานทางวิชาการ เรื่องรูปแบบการบริหารศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดําริ [23/02/2564,04:02:48]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมี่ยม ระบบออนไลน์ [23/02/2564,04:01:17]
ผลงานวิชาการการประเมินโครงการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [21/04/2564,02:59:17]
แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [28/04/2564,03:02:04]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [18/05/2564,08:58:16]
การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​ [27/05/2564,12:34:49]
ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ร่างพระราชบัญญัติสภาและบุคลากรทางการศึกษา [28/05/2564,13:38:06]
ผลงานวิชาการ เรื่อง ประเมินโครงการขยายผลส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สําหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ ๒๕๑๓ [10/06/2564,04:35:08]
ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 [31/07/2564,13:42:42]
โครงประกวดคลิปการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือ การป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน [25/08/2564,04:58:33]
หนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 [16/09/2564,03:11:44]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862
 

bandar togel terpercaya
bandar togel toto macau terlengkap
aplikasi judi togel
daftar bandar lotre togel
bo togel deposit pulsa murah
bandar togel hadiah terbesar dan terpercaya DAPURTOTO
Daftar Togel Online Terbaik dan Terbesar
bandar togel terpercaya
agen togel online terpercaya
bandar toto togel
Toto Togel laku4d
Bandar Togel 4D
Prediksi Togel Jitu
Situs Bandar Togel 4D
Bandar toto Togel terlengkap
Bandar Togel hadiah 4d 10 juta
agen togel terpercaya
toto slot
link alternatif situs togel
Situs Togel dan Toto Slot Online
bandar togel hadiah 4d 10 juta
toto hk
togel
data sdy
togel sgp
data togel sgp
bandar togel 4d dan slot deposit pulsa terpercaya
toto sgp
toto hk
togel hk
bandar togel 4d
togel 4d
situs togel deposit pulsa
toto online
BO Togel
BO Togel Toto HK
bandar togel 4d
situs togel resmi dan terpercaya
agen togel online
Bandar Judi Mesin Slot Toto Togel 4D