หนังสือคู่มือในโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนในเอเชียและแปซิฟิก (ฉบับแปลไทย)

หนังสือเล่มที่ 1. คู่มือครู กศน. โดย ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์
     - รูปแบบ E-book  
     - รูปแบบ PDF      

หนังสือเล่มที่ 2. คู่มือผลิตสื่อการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น โดย อ.วิชัย อานามนารถ

     - รูปแบบ E-book  
     - รูปแบบ PDF      

หนังสือเล่มที่ 3. คู่มือการวางแผนและการบริหารจัดการ ศรช. โดย อ.วิชัย อานามนารถ

     - รูปแบบ E-book  
     - รูปแบบ PDF      

หนังสือเล่มที่ 4. คู่มือการจัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ โดย อ.วิชัย อานามนารถ

     - รูปแบบ E-book  
     - รูปแบบ PDF      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 02:20:42 น.