north_nfedc@nfe.go.th   054 224 862

กิจกรรม


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมสังเกตการณ์การประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

     

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมสังเกตการณ์การประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นางบุษบา มาลีนีกุล นางสาวสุมาลี อริยะสม และนายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริง และร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินคัดเลือก ณ กศน.ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง