สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 17 กรกฎาคม 256 …

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผู้จบการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ด้านทักษะการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ    วันที่ 11-12 กรกฎา …