ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ คำสั่ง : กรมส่งเสริมก …

คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค ปฏิบัติราชการแทน

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ คำสั่ง : กรมส่งเสริมก …