north_nfedc@nfe.go.th   054 224 862

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ
ข่าวอัพเดทล่าสุด : 27 กรกฏาคม 2566 11:48:46    [46 ครั้ง]


การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
ข่าวอัพเดทล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2566 14:52:30    [16 ครั้ง]


รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ฝึกและพัฒนา อาชีพราษฎรไทยนริเวณชายแดนมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวอัพเดทล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566 14:52:34    [7 ครั้ง]


สูติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์2566 “ONE SPIRIT” วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวอัพเดทล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2566 14:52:38    [5 ครั้ง]


แนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงาน กศน.
ข่าวอัพเดทล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566 14:52:45    [4 ครั้ง]


การจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทาง การบริหารงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร ธรรมชาติชุมชน
ข่าวอัพเดทล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566 14:52:42    [3 ครั้ง]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง