north_nfedc@nfe.go.th   054 224 862

โครงการสร้างบุคลากร (ผู้บริหาร)นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

นางอริสา ประกอบดี
รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง