north_nfedc@nfe.go.th   054 224 862

โครงการสร้างบุคลากร (ส่วนการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง)

นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ ฟังเพราะ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายธนากร หน่อแก้ว
ครู ชำนาญการ


นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว
ครู


นายศราวุธ ศรีทินนท์
เจ้าหน้าที่แผนงานโครงการ กพด.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง