บทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ผู้ศึกษา  : นางอริสา …

สูติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์2566 “ONE SPIRIT” วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ สูติบัตรการแข่งขันกีฬ …