นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ระหว่าง 16-17 กันยายน …