ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ คำสั่ง : กรมส่งเสริมก …