สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ     สถาบัน สกร.ภาคเหน …