สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันปิยมหาราช”

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 …