สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบชนิดที่ตรวจด้วยเครื่อง จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ สถาบันส่งเสริมการเรีย …