สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบแบบเลือกตอบชนิดที่ตรวจด้วยเครื่อง จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ สถาบันส่งเสริมการเรีย …