นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ระหว่าง 16-17 กันยายน …

นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 16 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนื …