นิเทศการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 &#82 …