สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนืองในวัน“วันนวมินทรมหาราช”

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุล …

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จ …