ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร