สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และกฎหมายลำดับรองของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 29 กันยายน 256 …