ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม …