สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมประชุมการมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียรู้ภาคเหนือ …