สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ สถาบันส่งเสริมการเรีย …