สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันปิยมหาราช”

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 …

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 …