สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 …