สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมเปิดท้องฟ้าจำลองพิษณุโลกและมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข และการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 28 กันยายน 256 …