สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจัดประชุมประสานแผน ประจำปีงบประมาณ 2567 และการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ สถาบันส่งเสริมการเรีย …

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนืองในวัน“วันนวมินทรมหาราช”

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุล …