สร้างพื้นที่ปลอดภัยกับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ LGBTQ+ คือกลุ่มที่มีค …