สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาและบุคลากร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ภูมิภาค

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 20-22 กันยายน …