สถาบัน สกร.ภาคเหนือ จัดการอบรม หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับ ครู กศน.ตำบล ระยะที่ 2 ให้กับ ครู กศน.ตำบล ที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ   สถาบันส่งเสริม …