ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เรื่อง ผลการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้
(Co – Learning Space) ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ