อนาคตการศึกษา AGI (Artificial General Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจมาแทนมนุษย์ได้จริงในอนาคต

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ  AI เป็นประเด็นร …