สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา แนวทางการบริหารการศึกษา และทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา“SDGs” เป้าหมายที่ 4 (Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม)

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดี …