สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 28 กันยายน 256 …