บทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ผู้ศึกษา  : นางอริสา …